About the Viktor Rydberg organization

Hjärnan vill ha roligt!
Undervisningen på Viktor Rydbergs skolor kännetecknas av en varierad och omväxlande pedagogik, där ditt lärande står i fokus och där läraren har en central roll. Istället för att följa en enskild pedagogisk modell vill vi ta till vara den individuella bredd av kunskaper inom olika in- och utlärningsstilar som skolans lärare besitter. Många av dem har fått sin lärarutbildning utomlands. På så sätt skapas också en inspirerande omväxling i skolarbetet för eleven, med alltifrån klassrumsdialog och föreläsningar till dator- och problembaserat lärande. Stiftelsens skolor ligger mycket långt framme när det gäller utnyttjandet av IKT och Internet som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Rollspel och simuleringar och annan upplevelsebaserad inlärning är mycket verkningsfulla och uppskattade pedagogiska metoder. Exempel på sådana är Model European Parliament, Model United Nations, Forensic Science. Många pedagogiska utvecklingsprojekt har ägt rum på VRG, oftast på initiativ från lärare. De projekt som får fina utvärderingar resulterar i nya arbetssätt.

Vetenskap och konst går hand i hand.
Att vetenskap och konst går hand i hand är en gammal sanning, som tyvärr har kommit i skymundan det senaste århundradet. På VRG lever den fortfarande i högsta grad. Vi är övertygade om att konstnärliga uttrycksformer utvecklar kreativitet och uppfinningsrikedom också i de teoretiska ämnena. Därför satsar vi på att erbjuda en högkvalitativ undervisning i de estetiska ämnena och blandar också in estetiska uttryckssätt i den teoretiska undervisningen.

Bilingual Teaching
Engelska språkets betydelse ökar stadigt. En stor del av undervisningen på universitet och högskolor världen över sker på engelska. Även i Sverige är en stor del av kurslitteraturen på engelska. Därför vill vi på VRG ge dig möjlighet att skaffa dig mycket goda kunskaper i engelska och vänja dig vid studier på engelska redan i gymnasiet. Ungefär en fjärdedel av lärarna på VRG har engelska som modersmål och undervisar på engelska och delar av kurslitteraturen är på engelska. Det här betyder inte att alla elever får precis en fjärdedel av sin undervisning på engelska, det kan fördela sig ojämnt över åren och kurserna och mellan eleverna under deras tid på VRG.

De engelskspråkiga lärarna kommer från hela den engelsktalande världen, exempelvis från Australien, Kanada, Wales, England och Skottland. Den stora andelen utländska lärare ger skolorna och deras verksamheter en internationell prägel.

Projektarbeten
De allra flesta av Viktor Rydberg gymnasiums elever fortsätter på universitet, i Sverige eller utomlands, efter avslutade studier. På universitetet ställs krav på att man skall kunna författa en uppsats eller ett vetenskapligt arbete enligt konstens alla regler. Speciellt höga är kraven vid de utländska universiteten, inte minst vad gälle den praxis och de regler som finns kring uppsatsens struktur och innehåll.
Av den anledningen lägger vi på Viktor Rydberg Gymnasium extra vikt vid uppsatsskrivande i form av projektarbeten. Under två veckor varje termin gör man uppehåll i den vanliga undervisningen och ägnar sig helt åt ett projekt som är en fördjupning i en eller ett par av de kurser man läser. Man letar material, “forskar”, skriver och gör en presentation av sina resultat. Under arbetets gång får man hjälp och råd av sin ämneslärare. Projekten redovisas skriftligt och muntligt och eleverna agerar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s