Kollegialt lärande ur olika perspektiv

Guest blog author:  Markus Anderson

solving the jigsaw puzzle

Bild av Yoel Ben-Avraham

Under mina fyra år som förstelärare på VRG Djursholm har kollegialt lärande stått i fokus. Innebörden av kollegialt lärande för en skola är att lärare på ett strukturerat sätt via olika aktiviteter lär sig av varandra för att på så sätt utveckla undervisningen.

Ett exempel på vad det kollegiala lärandet för min del tidigare har fokuserat på är bedömning och implementeringen av gymnasiereformen (Gy 11). Ett annat exempel är arbetet med hur vi i skolans utvecklingsarbete kan ta hänsyn till beprövad erfarenhet, aktuell skolforskning samt att koppla detta till vår egen verksamhet så att vi kan bygga upp en evidensbaserad praktik. Detta är ett tankesätt som är hämtat från den medicinska forskningen och även ett arbetssätt som Skolverket förespråkar. I den medicinska forskningen vill man veta t.ex. vilken behandlingsform som ger bäst resultat för patienten. Vad som ger “bäst” effekt är dock mer komplext när det gäller lärande. Effekten av en undervisningsmetod beror inte bara på metoden i sig, utan också på vem som använder den och i vilket sammanhang. Idén med evidens är att systematiskt dra slutsatser från forskningen och prova olika metoder i klassrummet och lyfta fram de metoder som fungerar bäst just för mina olika undervisningsgrupper och även för skolan som helhet. Kollegiet arbetade med detta genom att bland annat göra lektionsbesök hos varandra.

Det här året ägnar jag mig åt kollegialt lärande dels som processledare för programlagsarbetet samt genom att studera hur det kollegial lärandet ser ut på andra gymnasieskolor i Danderyds kommun.

Programlagsarbetet

labweek4bFör att på bästa sätt utveckla undervisningen inom naturprogrammet arbetar vi i programlag där de lärare som undervisar på programmet ingår. Detta arbete leder jag tillsammans med min kollega Hanna Forsberg. I programlaget arbetar vi just nu med att identifiera utvecklingsområden utifrån naturprogrammets programmål och att i linje med detta ta fram en tydlig progression av elevernas kunskapsutveckling i de olika årskurserna. Vi tar också fram ämnesövergripande projekt för att hjälpa elever se samband mellan olika kurser och utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Danderydsstudien danderyd kommun

Detta är en studie som finansieras av Danderyds kommun och som jag genomför i samarbete med mina kollegor Mona von Porat och Anna Sarri Krantz. Fokus för Anna och Mona är formativa arbetssätt som används i klassrummet i matematik och svenska. Mitt fokus ligger istället på lärarnas kollegiala arbete. Syftet med mitt delprojekt är att utvärdera det kollegiala lärandet i ämnena svenska och matematik i Danderyd kommuns tre gymnasieskolor. Utvärderingen ska ge kunskap om vad det kollegiala lärandet handlar om och i vilka former det sker samt ge kunskap om möjligheter och begränsningar i det kollegiala lärandet i Danderyds kommun med avseende på såväl förutsättningar som processer. Genom att identifiera och värdera dessa är min förhoppning att ta fram ett underlag som kan användas för att utveckla det kollegiala lärandet med fokus på att förbättra metoder i undervisningen. I skrivande stund har jag genomfört ett flertal auskultationer på Marina läroverket och på VRG Djursholm. Nästa steg är att göra liknande observationer på Danderyds gymnasium och efter det sammanställa en rapport och presentera resultatet för Danderyds kommun och lärare 02 Markus Andersson

Att få möjligheten att bedriva praktiknära forskning är stimulerande och utmanande! Min förhoppning är att just praktiknära forskning blir ett mer vanligt inslag för alla lärare i hela landet och jag tror att det skulle kunna bidra till givande skolutveckling och högre måluppfyllelse för eleverna.

Markus Andersson,  Lektor Biologi/Kemi/Naturkunskap | Ph Lic Teacher Biology/Chemistry
Förstelärare | Lead teacher

Read more from Markus here>>  Digital tests and Lead teachers lead the learning

 

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in leadership, staff, vrg info and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s